Általános tudnivalók

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Vass Bence E. V. (2723 Nyáregyháza, Diófasor út 112. adószám: 56350717-1-33, e-mail: kapcsolat@stilusestechnika.hu) a Stílus és Technika képviselője, a továbbiakban „Megbízott” és a képzést / megrendelést igénybe vevő, a továbbiakban „Megrendelő / Résztvevő”, együtt a továbbiakban „Felek” között létrejött képzési- és megbízási szerződésnek. A Stílus és Technika oldal íróknak oktatási szinttel nem meghatározható képzést (nem tartozik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.) hatálya alá, így nem minősül felnőttképzési tevékenységnek), illetve magánszemélyek és cégek számára különböző szövegírói és kiadói szolgáltatást biztosít. A Megbízott képzéseire és kiadói szolgáltatásaira a következő általános feltételek vonatkoznak:

 

1. A szerződés létrejöttének lehetséges formái:

1.1. Online jelentkezési folyamat / Online vásárlási folyamat eredményeként megkötött képzési / kiadói tevékenység szerződés

A Megbízott és a résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a résztvevő a Megbízott által biztosított online jelentkezési felület segítségével jelentkezik egy meghatározott képzésre / rendeli meg az adott szolgáltatást.

2. Szintfelmérés

2.1. Az írástechnikai kurzusaink igénybevételéhez a jelentkező résztvevők számára szintfelmérés szükséges, amelyre az első alkalomra való jelentkezést követően kerül sor az első alkalom díjának megfizetését követően.

2.2. A Stílus és Technika a Résztvevő egyéni tudásszintjét felmérve állítja össze a képzési anyagot, amelyet a foglalkozások során alkalmaz.

3. A szolgáltatás megkezdése:

3.1. A szolgáltatást a Megbízott az online felületen keresztül (Üzlet) leadott megrendelés létrejöttét követően a Résztvevővel egyeztetett időpontban kezdi meg.

3.1.1. Az online felületen keresztüli (Üzlet) megrendelés esetén a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Megrendelés elküldése gombra kattintással fizetési kötelezettsége keletkezik.

3.2. A szolgáltatást a Megbízott a szerződés létrejöttét követően a Megrendelővel kötött szerződésben foglaltak alapján kezdi.

4. A Stílus és Technika képzése egy moduláris felépítésű egyedi igényekre szabott szolgáltatás, amelynek felhasználási feltételei a következők:

4.1. A képzés célja

4.1.1. A képzés célja az oktatásban Résztvevő számára íráskészség és írástechnikai gyakorlatok biztosítása.

4.1.2. A képzés célja, hogy a Résztvevő a történetírás terén fejlődést érjen el.

4.1.3. A Résztvevő a képzést egyéni ütemezés szerint végzi.

4.2. A foglalkozáson résztvevő személy tennivalói, előforduló otthon teljesítendő feladatok

4.2.1. A Stílus és Technika által adott instrukciók alapján a feladatok maradéktalan elvégzése.

4.3. A foglalkozás formai jellegzetessége, munkamódszere

4.3.1. A foglalkozás online történik, a Résztvevő által meghatározott ütemezés szerint.

4.3.2. Az írásbeli feladatokat a Stílus és Technika elektronikusan küldi meg.

4.3.3. Az elvégzett feladatokat a Stílus és Technika megjegyzésekkel ellátva, kijavítva küldi vissza Résztvevő számára.

4.4. A Résztvevő által a jelentkezéskor felmért tudásszintje alapján a Stílus és Technika állítja össze a képzési anyagot.

4.5. A foglalkozás körülményei (helyszín, gyakoriság)

4.5.1. A foglalkozás a résztvevő által meghatározott ütemezés szerint online történik.

4.6. Amennyiben bármilyen előre nem látható okból akadály merül fel a Stílus és Technika szolgáltatásával kapcsolatban, a Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni a Résztvevőt az akadályoztatásról.

4.7. Felelősség kizárása technikai akadályok miatt az online képzések esetén:

A Megbízott teljes mértékben kizárja a felelősségét a Résztvevő internetes kapcsolatának rossz minőségéből, hiányából, a Résztvevő informatikai eszközének meghibásodásából, helytelen beállításából, a Résztvevő eszközén telepített szoftverek nem megfelelőségéből adódó technikai akadályokkal kapcsolatban.

4.8. A szerződés felbontása a Megbízott részéről

A képzési szerződést a Megbízott azonnali hatállyal felmondhatja, ha

a) a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,

b) a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Megbízott felszólítása ellenére sem teljesíti

c) ha a résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a képzés sikeres megtartását.

4.9. A résztvevő felmondási joga

4.9.1. A résztvevőnek joga van a képzési szerződést felmondani.

4.9.1.1. A szerződés felbontásakor a szerződő felek elszámolnak egymással a szerződés és a törvény (illetve kapcsolódó rendeletei) figyelembe vételével.

4.9.1.2. A szerződésbontást a résztvevő e-mailben (kapcsolat@stilusestechnika.hu) kezdeményezheti.

4.9.2. A jelentkezést követően (képzési szerződés létrejöttének időpontja) a képzés megkezdéséig történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke kerül levonásra.

4.9.2.1. A képzés megkezdését követően történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke levonásra kerül (25%), majd a képzésből a felmondás időpontjáig megvalósított óráknak megfelelő arányos díj kerül levonásra (képzési díj 75%-a megtartott alkalmak száma). Az így kapott összegek levonásával kerülhet a képzési díj visszatérítésre.

5. A képzési díj tartalma

A képzési díj a következőket tartalmazza:

5.1. Előzetes szolgáltatások (képzési díj 25%-a):

  • előzetesen megszerzett ismeretek felmérése

  • képzési szükségletek felmérése

  • képzési tanácsadás

  • képzés szervezés

5.2. A képzés során történő részvételi jogosultság (képzési díj 75%-a). A képzési díj a tananyagot nem tartalmazza.

5.3. A képzési díj megfizetése:

Minden foglalkozást megelőzően a kiállított számla ellenében történik a Megbízott bankszámlájára történő átutalással. A feladatok a jóváírást követően kerülnek kiküldésre.

5.3.1. A képzési díj összege:

A honlapon feltüntetett Áraink oldalon lévő díjak alapján.

6. Kedvezmények

Általánosságban egy képzésre csak egy kedvezmény vehető igénybe. Az elérhető kedvezményeket a Megbízott a honlapon teszi közzé.

7. Szolgáltatás igénybevétele kiadói szolgáltatás esetén:

7.1. Megrendelő a honlapon feltüntetett kiadói szolgáltatásokat előzetes árajánlat készítését követően vagy bizonyos esetekben online felületen keresztül is (Üzlet), Megbízási szerződés űrlap kitöltésével vagy az online felületen lévő Üzlet-en keresztüli megrendelés elküldésével egyidejűleg veheti igénybe.

Amennyiben az űrlap kitöltése technikai akadályba ütközik, úgy a szerződést cégszerűen aláírva postai úton kell megküldeni.

7.2. Távszerződés:

A Megbízási szerződés űrlap kitöltésével és elküldésével, valamint annak a Megbízott általi visszaigazolásával a 17/1999.(II.05.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti – megbízási – szerződés jön létre a Megbízott és a Megbízó között.

7.3. Igénybe vett szolgáltatás lemondása:

Megrendelés lemondása kizárólag írásban lehetséges a kapcsolat[kukac]stilusestechnika[pont]hu e-mail-címre küldött levélben. Egy megrendelés csak egészében mondható le.

Például: ha az adott megrendelés három különféle szolgáltatást tartalmazott, a megrendelés lemondása mind a három címre vonatkozik. A megrendelés lemondását követően a stilusestechnika.hu képviselője írásban értesíti a megrendelőt arról, hogy a megrendelést töröltük adatbázisunkból.

Online felületen, Üzlet-en keresztüli megrendelés esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelés elküldése gombra kattintással fizetési kötelezettsége keletkezik.

7.3.1. Amennyiben a megrendeléshez kapcsolódó vételár kifizetése megtörtént, a kifizetett összeget visszautaljuk a vevőnek.

7.3.2. Részteljesítés esetén a stilusestechnika.hu üzemeltetője jogosult a megrendelésre kifizetett összegből levonni az addig elvégzett munka díját, és kizárólag a fennmaradó összeg kerül visszautalásra. Ebben az esetben a megrendelő számára e-mailen elküldésre kerül a részteljesítés.

7.3.3. A megrendelések lemondása a 45/2014(II.26) Kormányrendelet és ennek kapcsán a 19/2014(IV.29) NGM rendelettel összehangoltan történik.

7.3.4. A felhasználó a megrendelésével egyidőben és az üzletszabályzat elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a 45/2014(II.26) Kormányrendelet 29. § (1) a) értelmében eláll a felmondási és elállási jogától.

8. Kapcsolattartás:

Felek az emailt hivatalos írásos formának fogadják el egymás közötti kommunikációjukban. Az értesítés hivatalos módja az email. Megbízott minden közleményét, értesítését e-mailben küldi a Résztvevőnek / Megrendelőnek.

9. Tájékoztatás adatkezelésről

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez és a szolgáltatások megrendeléséhez az adatkezelés kötelező.

A Jelentkezési vagy Megbízási űrlap kitöltése alapján létrejövő szerződésben meghatározott adatait a Stílus és Technika az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Résztvevő adatait a Stílus és Technika az Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli és tartja nyilván.

10. Szerzői jogok

A Stílus és Technika a Résztvevő / Megbízó a szerzői jogról szóló Szjt. 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői és szerzői joggal szomszédos jogait tiszteletben tartja.

11. Díjak visszafizetése

Meghiúsult képzés / szolgáltatás esetén az ÁSZF 4.9.2.1., 7.3.1. és 7.3.2. pontja alapján, átutalással fizeti vissza a résztvevő által megadott bankszámlaszámra 2 munkanapon belül.

12. Számla vevő módosítása

Nincs lehetőség a számla vevőjének megváltoztatására és új számla kiállítására.

11. Panaszok kezelése

A képzésben résztvevő a képzéssel kapcsolatos panaszát e-mailben küldheti el a Megbízott számára (kapcsolat@stilusestechnika.hu). Amennyiben a Megbízott a résztvevő panaszát a résztvevő számára nem kielégítő módon orvosolja, résztvevő a Megbízott felügyeleti szervéhez, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez fordulhat.

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

Telefon: (+36-1) 317 -7666

Cím: 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Honlap: http://www.pmkik.hu/

12. Az ÁSZF érvényessége:

Az ÁSZF visszavonásig érvényes.

Utolsó módosítás: 2021. szeptember 14.